Mjere HZZ-a za očuvanje radnih mjesta za lipanj

Objavljeno u Obavijesti

Hrvatski zavod za zapošljavanje nastavlja s mjerama za očuvanje radnih mjesta i za mjesec lipanj. Cilj mjere je očuvanje radnih mjesta kod poslodavaca kojima je zbog posebne okolnosti uvjetovane Koronavirusom (COVID -19) narušena gospodarska aktivnost. 

Ciljane skupine poslodavaca su poslodavci iz sektora: 

  • Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo – samo biljna i stočarska proizvodnja, lovstvo i uslužne djelatnosti povezane s njima i ribarstvo 
  • Prijevoz i skladištenje – prvenstveno prijevoz putnika (željeznicom, kopnom, zrakom i vodom) 
  • Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane i pića 
  • Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti – samo djelatnosti iznajmljivanja i davanja u zakup (leasing) i putničke agencije, organizatori putovanja (turoperatori) i ostale rezervacijske usluge te djelatnosti povezane s njima 
  • Umjetnost, zabava i rekreacija samo kreativne, umjetničke i zabavne djelatnosti, zabavne i rekreacijske djelatnosti i proizvodnja i prikazivanje filmova i video filmova, djelatnosti snimanja zvučnih zapisa i izdavanja glazbenih zapisa te distribucija istih 
  • Ostale uslužne djelatnosti – samo popravak računala i predmeta za osobnu uporabu i kućanstvo i ostale osobne uslužne djelatnosti 
  • Organizatori kulturnih, poslovnih i sportskih događanja, organizatori sajmova i vjenčanja, te prateće djelatnosti poput tvrtki za najam opreme, audio i video snimanje, prodaju ulaznica, najam dvorana te ostale tvrtke koje većinu svojih prihoda ostvaruju od događanja i javnih okupljanja 

Prihvatljivi poslodavci

Prihvatljivi poslodavci su trgovačka društva, obrti, OPG i fizičke osobe koje obavljaju samostalnu djelatnost. Ciljane skupine radnika su radnici zaposleni kod poslodavaca iz ciljane skupine poslodavaca, odnosno svi osiguranici kod predmetnog poslodavca (bez obzira je li radnik na određeno ili neodređeno, radi li se o građanima RH, EU ili trećih zemalja, rade li u punom ili nepunom radnom vremenu ili imaju neki od statusa poput samohranog roditelja, hrvatskog branitelja i izaslanog radnika) te radnici zaposleni u podružnicama predstavništva stranih tvrtki u Republici Hrvatskoj. 

Ciljana skupina radnika ne uključuje suvlasnike s više od 25% udjela, osnivače, članove uprave, direktore, prokuriste i sl. Navedeno se ne odnosi na poslodavce kod kojih je zaposleno do 10 radnika te na vlasnike obrta bez obzira na broj zaposlenih, umirovljenike, strane radnike iz trećih zemalja kojima je prestala važiti dozvola za boravak i rad.

Ukoliko više poslovnih subjekata imaju istog osnivača / vlasnika koji pojedinačno zapošljavaju manje od 10 radnika, a svi poslovni subjekti zajedno imaju više od 10 zaposlenih radnika, potpora se ne odobrava za vlasnike, suvlasnike, osnivače, članove uprave, direktore, prokuriste. 

Visina potpore

Svaki mjesec Upravno vijeće HZZ-a donosi odluku o produljenju mjere. Visina potpore je iznos od 4.000,00 kuna za mjesec lipanj po radniku koji radi u punom radnom vremenu, odnosno srazmjerni dio po radniku prema broju sati rada u nepunom radnom vremenu. 

Važno:  Ova potpora nema obilježja državne potpore male vrijednosti jer je sastavni dio gospodarskih mjera Vlade RH koje spadaju u očuvanje radnih mjesta u najugroženijim sektorima. Usmjerena je na poslodavce koji obavljaju gospodarsku djelatnost.  Mjera se ne odnosi na  poslovne subjekte, čiji su osnivači Republika Hrvatska, županije i jedinice lokalne samouprave i na poslovne subjekte koje su ti poslovni subjekti osnovali,  poslovne subjekte u kojima Republika Hrvatska, županije i jedinica lokalne samouprave imaju vlasničke udjele više od 25%, i na njihova trgovačka društva kćeri.

 Navedeno se primjenjuje od početka provedbe Potpore za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenima Koronavirusom (COVID – 19) uz izuzeće poslodavaca iz Sektora I: Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane i pića.  

Poslodavci koji koriste mjere HZZ-a i drugih davatelja, a kojima je opravdani trošak trošak plaće, ne mogu istovremeno koristiti obje mjere. 

Kriteriji za dodjelu potpore

Za radnike zaposlene nakon 19. ožujka 2020. g. bez obzira na razlog zapošljavanja ne može se odobriti potpora.  U potporu ulaze radnici koje je poslodavac naveo u trenutku podnošenja zahtjeva.  Poslodavci koji nisu isplatili plaću/e za travanj 2020.g., ne mogu koristiti mjeru.  Poslodavci kojima je Inspekcijskim nadzorom utvrđeno kršenje Odluke Vlade Republike Hrvatske o iznimnim mjerama kontrole cijena za određene proizvode ne mogu koristiti potporu.  Iznajmljivači privatnog smještaja ne mogu koristiti mjeru.  Obiteljska poljoprivredna gospodarstva koja nisu u sustavu poreza na dobit ili dohodak ne mogu koristiti mjeru.  

Tvrtke u likvidaciji ili stečaju mogu koristiti ovu mjeru ukoliko imaju zaposlenih i podmiruju svoje obveze.  Poslodavci koji imaju aktivne ugovore po mjeri Potpore za samozapošljavanje mogu koristiti ovu mjeru za sebe i ostale zaposlene. Ukoliko koriste Potporu za očuvanje radnih mjesta nastupa mirovanje ugovornih obveza po aktivnim ugovorima. Istekom razdoblja korištenja ove mjere nastavljaju u preostalom razdoblju koristiti mjeru APZ-a koju su prvotno stavili u mirovanje, na način da je isto regulirano Aneksom ugovora.  

Svi poslodavci koji su registrirali djelatnost i izvršili prijavu u sustav osiguranika HZMO  do 29.02.2020. godine mogu koristiti mjeru.  Poslodavci koji obavljaju djelatnost sezonskog karaktera, bez obzira na oblik registracije poslovnog subjekta, mogu koristiti potporu uz uvjet da su registrirali djelatnosti i izvršili prijavu u sustav osiguranika HZMO- a do dana 29.02.2020.g., te da su u trenutku predaje zahtjeva u aktivnom statusu.  

Osobe koje obavljaju domaću radinost ili sporedno zanimanje prema Zakonu o obrtu (NN 143/13, 127/19, 41/20), ako nisu obvezno osigurane po drugoj osnovi ili ako nisu korisnici mirovine mogu koristiti mjeru.  

Više informacija o uvjetima dodjele pomoći možete saznati na stranici www.mjere.hr