Odluka o uporabi grba i zastave Grada Drniša

Napisao/la Administrator. Objavljeno u Gradska uprava

Na temelju clanka 49. Zakona o lokalnoj samoupravi i upravi ("NN", br. 90/92, 94/93 i 117/93) i Članaka 5. i 25. Statuta Grada Drniša, Gradsko vijeće Grada Drniša na 21. sjednici održanoj dana 14. 08. 2000. godine, donosi odluku o uporabi grba i zastave Grada Drniša

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Odlukom uređuje se opis grba i zastave Grada Drniša (u daljnjem tekstu Grada), kao i način i zaštita njihove uporabe.

Članak 2.

Grbom i zastavom predstavlja se Grad i izražava pripadnost Gradu.

Članak 3.

Grb i zastava rabe se u skladu s odredbama ove Odluke, na način kojim se ističe ugled i dostojanstvo Grada.

Članak 4.

Grb i zastava mogu se rabiti u obliku i prema opisu koji su utvrđeni ovom Odlukom.

Članak 5.

U grbu i zastavi ne može se ništa mijenjati.

Članak 6.

Zabranjeno je javno isticati dotrajali, neuredni, poderani ili na drugi način oštećeni grb ili zastavu Grada.

Članak 7.

Grb i zastava Grada se ne smiju unositi u sastav drugog grba ili znaka. Iznimno od odredbe stavka 1. može se odobriti unošenje grba Grada u sastav drugog znaka:

 1. Organizacije ili tijela koje obavlja djelatnost od značaja za Grad.
 2. Organizacije koja nosi ime Grada.

Grb Grada smije se rabiti u smislu prethodnog stavka samo u izvornom obliku na način kojim se osigurava njegovo dostojanstvo i ugled.

Članak 8.

Uporaba grba i zastave Grada slobodna je u umjetničkom stvaralaštvu i u odgojno-nastavne svrhe, pod uvjetom da se time ne vrijeđa ugled i dostojanstvo Grada. Grb i zastava Grada ne smije se rabiti kao robni ili uslužni žig, uzorak ili model, i kao bilo koji drugi znak za obilježavanje robe ili proizvoda.

Članak 9.

Grb Grada smije se izrađivati grafičkim tehnikama - tiskanjem u boji i tiskanjem jednobojnog crteža ili kiparskim tehnikama - u reljefnoj izradi u različitim materijalima. Zastava Grada može se izrađivati otiskivanjem ili našivanjem grba s obje strane zastave.

II. GRB GRADA

Članak 10.

U srebrnom/bijelom polju štita okrenut udesno stoji lik sv. Roka koji pokazuje ranu na nozi i drži zlatni/žuti štap sa zlatnom/žutom tikvicom, do njega desno stoji bijeli pas sa zlatnim/žutim kruhom u gubici.

Članak 11.

Izvornik grba Grada čuva se u Tajništvu Grada i prema njemu se oblikuju grbovi.

III. ZASTAVA GRADA

Članak 12.

Zastava omjera 1:2 crvene boje s grbom Grada u sredini.

Članak 13.

Zastava Grada čuva se u Uredu gradonačelnika Grada.

IV. UPORABA GRBA I ZASTAVE

Članak 14.

Grb Grada rabi se:

 1. Na zgradama u kojima su smještena gradska tijela i druga javna tijela od posebnog značaja za Grad te u svečanim prostorijama tih zgrada,
 2. Na poveljama i drugim svečanim aktima koje dodjeljuje Grad,
 3. Na službenim pozivnicama, čestitkama i drugim tiskanicama koje koriste tijela i dužnosnici Grada,
 4. Na službenim izdanjima čiji je izdavač Grad,
 5. Na izdanjima i predmetima izdanim u svrhu turističke propagande Grada,
 6. U drugim slučajevima ako njegova uporaba nije u suprotnosti s odredbama ove Odluke.

Članak 15.

Zastava Grada ističe se:

 1. stalno na zgradama u kojima su smještena gradska tijela,
 2. prigodom obilježavanja Dana Grada,
 3. pri javnim skupovima u gradu u skladu s pravilima i običajima održavanja takvih skupova,
 4. prigodom održavanja sjednica Gradskog vijeća,
 5. u drugim slučajevima ako njena uporaba nije protivna odredbama ove Odluke.

Članak 16.

Ako se zastava Grada ističe uz zastavu Republike Hrvatske, tada zastava Grada dolazi s lijeve strane gledano s ulice prema zastavama. Ako se zastava Grada ističe uz zastavu Županije, tada zastava Grada dolazi s lijeve strane gledano s ulice prema zastavama. Ako se zastava Grada ističe uz zastavu Republike Hrvatske i Županijsku zastavu, tada zastava Grada dolazi s lijeve strane, zastava Republike Hrvatske dolazi u sredinu, a zastava Županije s desne strane gledano s ulice prema zastavama.

Članak 17.

Gradsko vijeće Grada donosi Odluku o odobrenju uporabe grba Grada fizičkim i pravnim osobama. Gradsko vijeće dužno je Odluku iz prethodnog stavka donijeti najduže u roku od 60 dana od dana podnošenja zahtjeva fizičke ili pravne osobe.

Članak 18.

Fizička ili pravna osoba podnosi obrazloženi zahtjev za uporabu grba Grada Tajništvu Grada Drniša. Uz zahtjev fizička ili pravna osoba prilaže:

 1. akt o registraciji poduzeća ili rješenje o samostalnoj obrtnickoj radnji.
 2. opis namjene za koju će se grb koristiti.

Članak 19.

Gradsko vijeće Grada u postupku ocjenjivanja navoda iz zahtjeva pravne ili fizičke osobe za davanje odobrenja za komercijalnu uporabu grba i zastave ocjenjuje:

 1. probitak Grada kao jedinice lokalne samouprave,
 2. bonitet podnositelja zahtjeva,
 3. vrstu proizvoda ili vrstu usluge glede kojih ce se uporabiti grb ili zastava,
 4. izvornost proizvoda ili usluge,
 5. način plaćanja naknade za komercijalnu uporabu grba i zastave.

Članak 20.

Prije donošenja Odluke o davanju odobrenja pravnoj ili fizičkoj osobi za komercijalnu uporabu grba i zastave Grada, Gradsko vijeće će utvrditi uvjete pod kojima se daje odobrenje, a osobito one koji se odnose na:

 1. vrijeme uporabe,
 2. namjenu uporabe sredstava ubranih na temelju naknade,
 3. način zaštite uporabe grba i zastave,
 4. gradsko tijelo ovlašteno za nadzor.

V. KAZNENE ODREDBE

Članak 21.

Novčanom kaznom od 1.000,00 kn kaznit ce se za prekršaj pravna osoba ako:

 1. rabi grb ili zastavu suprotno članku 3. ove Odluke,
 2. rabi grb ili zastavu u obliku ili sadržaju koji nisu utvrđeni ovom Odlukom (Članak 4.) ili suprotno odredbama članka 5. ove Odluke,
 3. na javnom mjestu ističe dotrajale, neuredne, poderane ili na drugi način oštećene grb ili zastavu (Članak 6.),
 4. rabi grb ili zastavu protivno uvjetima ili zabrani iz članka 8. ove Odluke,
 5. rabi grb bez odobrenja Gradskog vijeća (Članak 17.).

Za prekršaj iz stavka 1. ovog članka kaznit ce se novčanom kaznom 200,00 kn i odgovorna osoba u pravnoj osobi.
Fizička osoba koja učini prekršaj iz stavka 1. ovog članka, kaznit će se novčanom kaznom od 200,00 kn. Učinitelju prekršaja iz stavka 1. izreći će se i zaštitna mjera oduzimanja predmeta kojim je učinjen   prekršaj.

VI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 22.

Nadzor nad provodenjem ove Odluke obavljaju ovlaštene osobe tijela nadležnog za unutarnje poslove.

Članak 23.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u "Službenom vjesniku Šibensko - kninske županije".