Sustav evidencije lokacija odbačenog otpada ELOO u punoj funkciji, prijave se mogu slati putem web i mobilne aplikacije

Objavljeno u Obavijesti

Sustav evidencije lokacija odbačenog otpada ELOO je u punoj funkciji te je njegovo korištenje obavezno od strane jedinica lokalne samouprave.

Riječ je o sustavu koji čini dio informacijskog sustava gospodarenja otpadom, sukladno Zakonu o održivom gospodarenju otpadom, a od listopada 2019. je bio u funkciji u testnom radu.

Za potrebe evidencije podataka o lokacijama odbačenog otpada kreirane su web i mobilna aplikacija kao sastavna komponenta informacijskog sustava gospodarenja otpadom. Sustav je dostupan široj javnosti, a aplikacija je prvenstveno namijenjena komunalnom redarstvu jedinice lokalne samouprave za unos, obradu i pregled lokacija odbačenog otpada.

Lokacije odbačenog otpada građani mogu prijaviti kroz mrežnu stranicu http://eloo.haop.hr na način da lokaciju označe na karti, odaberu županiju i grad/općinu, opišu lokaciju i vrstu odbačenog otpada, te prilože fotografiju odbačenog otpada. Komunalni redari zaduženi za lokaciju na kojoj je otpad prijavljen dobivaju obavijest, kako bi mogli obraditi prijavu.

Komunalno redarstvo jedinice lokalne samouprave je dužno ispitati svaku prijavu zaprimljenu putem ELOO sustava u primjerenom roku ne duljem od 8 dana od dana podnošenja prijave, te u roku od 8 dana od dana postupanja po prijavi upisati u aplikaciju status postupanja.

ELOO sustavom djelatnicima komunalnog redarstva jedinice lokalne samouprave omogućeno je kreiranje novih lokacija odbačenog otpada, ažuriranje postojećih lokacija, izrada izvještaja, te generiranje predefiniranog rješenja.

Sustav omogućuje pregled podataka za područje cijele Republike Hrvatske od strane inspektora zaštite okoliša, djelatnika u županijama, ministarstvima i ostalim nadležnim tijelima. ELOO sustav ima mogućnost povezivanja i razmjene podataka sa drugim sustavima putem mrežnih servisa.

ELOO sustav je bio dostupan za rad u predprodukcijskom obliku od listopada 2019.godine, te je od tada do listopada 2020. evidentirano preko 540 prijava lokacija odbačenog otpada od strane građana. Pravilnikom o gospodarenju otpadom (NN 81/2020) definiran je datum obveznog korištenja sustava ELOO od 23.10.2020. godine.

U slučaju pitanja ili problema korisnici se mogu obratiti na e-mail adresu eloo@mingor.hr.