Održane radionice vezane uz izradu Akcijskog plana upravljanja posjetiteljima na zaštićenom području koje je obuhvaćeno projektom Natura Drniš

Objavljeno u NATURA DRNIŠ – Održivi razvoj drniške prirodne baštine pod ekološkom mrežom Natura 2000

8. i 9. srpnja održane su radionice vezane za izradu Akcijskog plana upravljanja posjetiteljima na zaštićenom području koje je obuhvaćeno projektom Natura Drniš.

Grad Drniš je u travnju 2019. godine u suradnji sa tvrtkom Park bureau d.o.o. iz Zagreba i  Kreator obrt-agencija za tržišno komuniciranje iz Šibenika započeo sa izradom Akcijskog plana upravljanja posjetiteljima na zaštićenom području koje je obuhvaćeno projektom Natura Drniš. 

Na ove dvije radionice sudjelovali su predstavnici izrađivača, Grada Drniša, TZ-a Drniš, NP Krka, te Javne ustanove Priroda Šibensko-kninske županije.

Utvrdile su se zone posjećivanja u području obuhvaćenom projektom, ciljani doživljaji i željeni standardi, te parametri koji će se promatrati i ocjenjivati.

Projekt Natura Drniš se odvija na području Grada Drniša:

  • u naselju Bogatići Miljevački, unutar lokaliteta ekološke mreže HR1000026 – Krka i okolni plato – područja očuvanja značajna za ptice (POP) te u neposrednoj blizini lokaliteta HR2000918 – Šire područje NP Krka – područja očuvanja značajnog za vrste i stanišne tipove (POVS)
  • na potezu dugom 6 kilometara od naselja Lišnjak do planinarske kuće na Promini, unutar lokaliteta ekološke mreže HR1000026 – Krka i okolni plato – područja očuvanja značajna za ptice (POP)

Akcijski plan upravljanja posjetiteljima u zaštićenom području (ZP) dio je plana upravljanja ZP-om te ovisno o potrebama upravljanja pojedinim ZP-om predstavlja zasebni akcijski plan kao dodatak planu upravljanja (u slučaju kada je upravljanje posjetiteljima izrazito naglašen segment upravljanja) ili jednu od tema plana upravljanja, te je kao takav obvezan dokument u pozivu Promicanje održivog razvoja prirodne baštine, u okviru kojeg je odobren projekt Natura Drniš.

Akcijski plan upravljanja posjetiteljima treba biti usklađen s ciljevima:

Njegova osnovna namjena je uskladiti posjećivanje sa zaštitom vrijednosti u zaštićenom području. Cilj je organizacija posjećivanja na održiv način kojim se ne remeti i ne narušava prirodno i kulturno nasljeđe ovog prostora. Akcijskim planom odredit će se teme od važnosti za Grad Drniš za koje će se raspisati konkretne aktivnosti koje treba provoditi u nadolazećim godinama.