U okviru projekta "Natura Drniš" izrađen je Akcijski plan upravljanja posjetiteljima

Objavljeno u NATURA DRNIŠ – Održivi razvoj drniške prirodne baštine pod ekološkom mrežom Natura 2000

"Natura Drniš - Održivi razvoj drniške prirodne baštine pod ekološkom mrežom Natura 2000" prijavljen je na poziv Promicanje održivog razvoja prirodne baštine, a financira se iz Operativnog programa Konkurentnost i Kohezija. Ukupna vrijednost projekta je 5.674.022,42 kn, a Ugovorom o dodjeli bespovratnih sredstava Gradu Drnišu je odobreno 4.765.774,50 kuna bespovratnih sredstava. Projektom “NATURA DRNIŠ“ potiče se održivi razvoj drniške prirodne baštine zaštićene ekološkom mrežom Natura 2000 i to putem razvoja 1) nove posjetiteljske infrastrukture (hostel, biciklističko-pješačka staza, sustav javnih bicikala) te 2) edukativno-interpretativnih sadržaja za veću educiranost posjetitelja i lokalnog stanovništva o drniškoj prirodnoj baštini, a sve u skladu s trendovima na tržištu i razvojnim strateškim dokumentima turističke valorizacije postojećih kapaciteta.

Projekt se odvija na području Grada Drniša:

  • u naselju Bogatići Miljevački, unutar lokaliteta ekološke mreže HR1000026 – Krka i okolni plato – područja očuvanja značajna za ptice (POP) te u neposrednoj blizini lokaliteta HR2000918 – Šire područje NP Krka – područja očuvanja značajnog za vrste i stanišne tipove (POVS).
  • na potezu dugom 6 kilometara od naselja Lišnjak do planinarske kuće na Promini, unutar lokaliteta ekološke mreže HR1000026 – Krka i okolni plato – područja očuvanja značajna za ptice (POP).

Kako za infrastrukturu obuhvaćenu projektom nije bio donesen Akcijski plan upravljanja posjetiteljima, Grad Drniš kao prijavitelj bio je dužan izraditi ga tijekom provedbe projekta.

Plan su izradili vanjski stručnjaci temeljem analiza postojećih dokumenata, konzultacija s radnom grupom za izradu Akcijskog plana, obilaska terena i individualnih konzultacija s dionicima. Radnu grupu za izradu akcijskog plana činili su predstavnici Grada Drniša, Turističke zajednice (TZ) Grada Drniša, Javne ustanove Priroda Šibensko kninske županije (JU Priroda ŠKŽ) te Javne ustanove Nacionalni park Krka. Proces izrade APUP utemeljen je na Smjernicama za planiranje upravljanja zaštićenim područjima i/ili područjima ekološke mreže izdanim od Ministarstva zaštite okoliša i energetike (MZOE) 2018. godine.

U pripremnoj fazi izrade APUP je, sukladno Uputi za evaluaciju stanja pri izradi Akcijskog plana upravljanja posjetiteljima u zaštićenom području (MZOE i HAOP 2018), analiziran sadržaj relevantnih planskih i upravljačkih dokumenata na temu posjećivanja. Ta se analiza nalazi u zasebnom izvješću projekta (prilog 1.), naziva Sadržaj izrade APUP s analizom postojećih dokumenata, koji je korišten kao polazište za izradu konačnog nacrta APUP.

Tijekom izrade APUP provedene su četiri radionice radne grupe za izradu Akcijskog plana, terenski obilazak područja te nekoliko konzultacija i razgovora s ključnim dionicima za posjećivanje projektnog područja. Prikupljene informacije ugrađene su u provedbeni dio plana tj. viziju, ciljeve, aktivnosti upravljanja, zone posjećivanja te opise ciljanih uvjeta doživljaja u pojedinoj zoni posjećivanja.

Ovaj akcijski plan izrađen je tijekom 2019. godine za razdoblje od deset godina, s početkom provedbe u 2019. godini. Nositelj njegove provedbe je Grad Drniš, a partneri u provedbi su TZ Grada Drniša, JU Priroda ŠKŽ i JU NP Krka.

Cilj aktivnosti definiranih u Akcijskom planu upravljanja posjetiteljima je da drniško područje postane prepoznato kao destinacija s razvijenom kvalitetnom turističkom ponudom za odmor u području očuvane prirode, autentičnog ambijenta i vrhunske lokalne gastronomije, kao vrhunska destinacija za aktivni i sportsko-rekreativni boravak u prirodi, te ishodišna točka za posjećivanje atraktivnih sadržaja u okruženju.

DOKUMENTI ZA PREUZIMANJE:
Br. Tip Opis datoteke Veličina Preuzimanje
1. AKCIJSKI PLAN UPRAVLJANJA POSJETITELJIMA 1,81 MB