Prijavljen projekt sanacije odlagališta otpada Moseć

Objavljeno u Sanacija odlagališta otpada Moseć u Gradu Drnišu

27. prosinca 2019. g. podnesena je prijava projekta „Sanacija odlagališta otpada Moseć u Gradu Drnišu“ putem aplikacije efondovi. Projekt je prijavljen na Poziv na dostavu projektnih prijedloga - otvoreni postupak u modalitetu trajnog poziva Sanacija i zatvaranje odlagališta neopasnog otpada. Ovaj Poziv pokrenut je u okviru OPKK-a, PO 6 - Zaštita okoliša i održivost resursa, IP 6i - Ulaganje u sektor otpada kako bi se ispunili zahtjevi pravne stečevine Unije u području okoliša i zadovoljile potrebe koje su utvrdile države članice za ulaganjem koje nadilazi te zahtjeve, SC 6i1 - Smanjena količina otpada koji se odlaže na odlagališta.

Vrijednost projekta je 13.317.755,47 kuna, a intenzitet potpore iz EU fondova je 85%.

Odlagalište otpada „Moseć“ je neuređeno odlagalište otpada Grada Drniša, te ne udovoljava odredbama Pravilnika o načinima i uvjetima odlaganja otpada, kategorijama i uvjetima rada za odlagališta otpada (NN 114/15, 103/18 i 56/19 – ispravak). Odlagalište je zatvoreno 26. ožujka 2019. godine Odlukom Gradskog vijeća Grada Drniša. Provedbom ovog projekta neusklađeno odlagalište će se sanirati sukladno važećim zakonskim odredbama i najboljim praksama za tu vrstu projekata. Osim unaprjeđenja stanja okoliša na širem području lokacije, sanacijom odlagališta će se osigurati brojne društveno-ekonomske koristi i postići zaštita tla, podzemnih voda, zdravlja ljudi, smanjenje onečišćenja zraka i utjecaja na klimatske promjene, a sve će to pridonijeti da Grad Drniš očuva i zadrži titulu zelene destinacije, kojoj je prioritet održivi razvoj uz zaštitu okoliša i očuvanje zdravlja ljudi.

Izradu projektno – tehničke dokumentacije sanacije odlagališta otpada Moseć financirao je Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost u 100%-tnom iznosu od 367.500,00 kuna.