25 godina Konvencije UN-a o pravima djeteta u Hrvatskoj i 15 godina akcije "Gradovi i općine – prijatelji djece"

Objavljeno u Grad Drniš - prijatelj djece

Prije 25 godina svijet je obećao djeci da će učiniti sve što je u njegovoj  moći da bi zaštitio i promicao prava djece kako bi ona preživjela i napredovala, učila i rasla, kako bi se njihovi glasovi čuli i kako bi iskoristila svoj puni potencijal.

Konvenciju o pravima djeteta prihvatila je Glavna skupština UN-a 20. studenoga 1989. godine na svom redovnom 44. zasjedanju. Konvencija je glavni pravno obvezujući međunarodni dokument koji se odnosi na svu djecu u svijetu. Konvencija obvezuje države-potpisnice na pridržavanje i ostvarivanje svih njenih odredbi na najbolji mogući način, a Odbor UN-a za prava djeteta ima nadležnost nadziranja njene provedbe i primjene. Konvenciju je ratificirala 191 država članica Ujedinjenih naroda.

Na dan usvajanja Konvencije UN-a o pravima djece od strane Generalne skupštine UN-a (20.11.1989.), Savez društava Naša djeca Hrvatske objavio je tekst Konvencije i priručnik: Ostvarivanje prava i potreba djece te ga predstavio na javnoj tribini u Zagrebu. Istaknuti član Saveza društava Naša djeca Hrvatske i dugogodišnji tajnik Saveza dr. sc. Emil Paravina i sam je sudjelovao u izradi teksta Konvencije za članke koji se odnose na slobodno vrijeme djece.

Na inicijativu Saveza društava Naša djeca Hrvatske 1990. osnovan je pri Savezu prvi u Hrvatskoj Odbor za prava djeteta, a 1991. Republika Hrvatska je službeno prihvatila Konvenciju UN-a o pravima djeteta. Godine 1992. osnovani su i počeli su s radom Dječji forumi za ostvarivanje prava djeteta, a 1993. iniciran je Zakon o Pravobranitelju za djecu. Na desetu godišnjicu Konvencije UN-a o pravima djeteta 1999. Savez društava Naša djeca Hrvatske i Hrvatsko društvo za socijalnu i preventivnu pedijatriju uz pokroviteljstvo Ureda UNICEF-a za Hrvatsku pokreću društvenu akciju "Gradovi i općine – prijatelji djece" s ciljem unapređivanja života djeteta i implementaciju Konvencije UN-a o pravima djeteta na lokalnoj razini zahvaljujući kojoj u zadnjih 15 godina 44 gradova i općina je dostigao status gradova/općina – prijatelja djece.

Ove godine, kada se obilježava 25 obljetnica Konvencije, puno je toga za slaviti: od opadanja smrtnosti novorođenčadi do većeg broja upisa u školu i boljih mogućnosti za djevojčice. Međutim, unatoč sveukupnim uspjesima i pravima koja imaju i dalje je mnogo djece u različitim krajevima svijeta i na svim kontinentima koja su ostala nezaštićena, pate zbog siromaštva, beskućništva, zlostavljanja, zanemarivanja, bolesti koje se mogu prevenirati, nejednakih mogućnosti pristupa obrazovanju i pravosudnih sistema koji ne prepoznaju njihove posebne potrebe. Stari izazovi u kombinaciji s novim problemima lišili su mnogo djece od njihovih prava i koristi napretka.

Konvencija UN-a o pravima djeteta utvrđuje obaveze vlada i predstavnika vlasti ali i obaveze svih članova društva jer se njezini standardi mogu ostvariti samo ako ih poštuju svi – roditelji, drugi članovi obitelji i društva: svi koji rade u školi, u drugim javnim ili privatnim institucijama, u službama za djecu, na sudovima i na svim razinama vlasti. Djeca imaju pravo izraziti svoje mišljenje i da se ono uzme ozbiljno ali imaju i obavezu poštivati prava drugih, posebno roditelja. Obveza promicanja i zaštite prava ostvaruje se kroz obvezu država da donose zakone i vode politiku kojom će u potpunosti implementirati Konvenciju.

Učenje o dječjim pravima osposobljava djecu i roditelje da učine promjenu u njihovoj neposrednoj okolini i svijetu u cjelini kako bi se osiguralo potpuno ostvarenje dječjih prava. Dječja prava su ljudska prava pa je i edukacija o njima posebna komponenta učenja o ljudskim pravima. Edukacija o dječjim pravima promiče viziju, sadržanu u Konvenciji: dijete mora biti u potpunosti spremno živjeti individualni život u društvu i biti odgojeno u duhu ideala zastupljenih u Povelji Ujedinjenih naroda, posebno u duhu mira, dostojanstva, tolerancije, slobode, jednakosti i solidarnosti.